REGULAMIN UŻYTKOWANIA ŚCIANY WSPINACZKOWEJ AVATAR CENTRALA RUCHU

1. Ze ściany wspinaczkowej korzystać można po uprzednim zarejestrowaniu się u personelu hali i opłaceniu wstępu wg tabeli opłat, opublikowanej na stronie internetowej AVATAR Centrala Ruchu oraz wywieszonej na terenie obiektu.

2. Warunkiem rozpoczęcia wspinania na ścianie AVATAR Centrala Ruchu jest zapoznanie się z jej regulaminem oraz podpisanie oświadczenia o zobowiązaniu się do jego przestrzegania.

3. Wspinamy się na własną odpowiedzialność. Osoba wspinająca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane z jej winy.

4. Warunkiem prowadzenia zajęć na ścianie AVATAR Centrala Ruchu przez trenerów/instruktorów wspinaczki niezatrudnionych w AVATAR Centrala Ruchu jest podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności za ich przebieg, w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom.

5. Ze ściany wspinaczkowej AVATAR Centrala Ruchu mogą korzystać:

a. – Osoby pełnoletnie.

b. – Osoby od 16 do 18 roku życia mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

c. – Osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów lub instruktora podczas zorganizowanych zajęć.

6. Osoby początkujące mają obowiązek zgłosić się do personelu obiektu w celu wstępnego przeszkolenia w zakresie asekuracji.

7. Dyżurni operatorzy ściany nadzorują bezpieczeństwo na ścianie oraz w jej obrębie. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

8. Personel pełniący dyżur na obiekcie ma prawo usunąć z terenu obiektu osoby nie stosujące się do regulaminu lub jego zaleceń.

9. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie obiektu.

10. Asekurować, szczególnie z dolną asekuracją, mogą tylko i wyłącznie odpowiednio przeszkolone osoby. Ocena należy do pełniącego dyżur personelu.

11. Zawsze przy wspinaczce z dolną asekuracją linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła (ósemka, zabezpieczony skrajny tatrzański). W przypadku wspinaczki na czas, dopuszczalne jest użycie dwóch zakręcanych karabinków, zamocowanych do ucha uprzęży przeciwstawnie zamkami.

12. Asekurację prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych: a. Wspinaczka z dolną asekuracją, wyłącznie: płytka Stichta, odmiany kubków. b. Wspinaczka z górna asekuracją, wyłącznie: płytka Stichta, odmiany kubków, gri-gri.

13. W konkurencji wspinaczki na czas asekurować muszą dwie osoby z wykorzystaniem następujących przyrządów asekuracyjnych: gri-gri

14. Zabronione jest asekurowanie z elementów konstrukcyjnych ściany.

15. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych z odpowiednimi atestami – oraz normą EN 892:2004.

16. Pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący.

17. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności:

a. Wspinaczka bez asekuracji, powyżej 3 metrów (ręce) [nie dotyczy boulderowni].

b. Przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu.

c. Wspinanie nad lub pod inną osobą.

d. Wspinania z twardymi przedmiotami w kieszeniach (np. telefon, klucze).

e. Asekurowanie z dołem na siedząco oraz w oddaleniu od ściany.

18. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej, stanowiska, spity, ekspresy) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie personel obiektu.

19. Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie posiadającego atest UIAA, CE, DIN.

20. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy.

21. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.

22. Zabronione jest wspinanie się po elementach konstrukcyjnych ściany.

23. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, wspinający się są zobowiązani zgłaszać obsłudze.

24. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów bezpośrednio pod ścianą wspinaczkową.

25. Na terenie obiektu istnieje możliwość skorzystania z szafek zamykanych na kluczyk. W przypadku zgubienia kluczyka pobierana będzie opłata w wysokości 20 zł.

26. Za rzeczy pozostawione w szafkach oraz na terenie całego obiektu AVATAR Centrala Ruchu nie ponosi odpowiedzialności.

27. Niniejszy regulamin został wprowadzony uchwałą zarządu High Flyers sp. z o.o sp. k. Sikorki 21A 31-589 Kraków i obowiązuje od dnia 01-04-2012. Zmiany regulaminu mogą być wprowadzane przez ich opublikowanie zgodnie z pkt 1.

28. Organizator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z korzystania, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne lub techniczne. Jeżeli przyczyny zamknięcia dają się przewidzieć Organizator zobowiązany jest powiadomić o tym uczestników poprzez wywieszenie ogłoszenia na terenie hali, co najmniej na 7 dni przed jej zamknięciem.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zamknięcie niezapowiedziane, jeżeli nastąpiło z przyczyn, których nie można było przewidzieć.

Organizator dołoży wszelkich starań, aby czas zamknięcia obiektu nie przekroczył maksymalnie 7 dni.

Jeżeli uczestnik wykupił karnet wstępu na czas oznaczony, a w okresie tym przypadło zamknięcie obiektu, ważność karnetu ulega przedłużeniu o czas zamknięcia obiektu.

29. INTERNETOWA SPRZEDAŻ BILETÓW NA SESJE FUN CLIMB Avatar Centrala Ruchu prowadzi sprzedaż internetową biletów wstępu do części Fun Climb na stronie www.funclimb.pl/krakow/.

Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej nabywca dokonuje wyboru daty, godziny sesji, określa liczbę biletów i sposób płatności. Zobowiązany jest ponadto zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu. Dokonując płatności on-line nabywca wykupuje prawo wstępu na dokładnie określoną sesję Fun Climb. Ceną obowiązującą Centrum i nabywcę jest cena wskazana w systemie w momencie rezerwacji jako cena zakupu biletu. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Płatności online obsługuje firma PayU S.A.

Reklamacje dotyczące płatności rozpatruje PayU S.A.. W przypadku płatności kartą zwroty środków następują na rachunek karty. Avatar Centrala Ruchu nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia, niedostarczenie potwierdzenia, niemożność dokonania zapłaty spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem e-mail podanym przez klienta, problemami z siecią internet lub innymi okolicznościami, na które Avatar Centrala Ruchu nie ma wpływu

WAŻNE TELEFONY:

112 – ogólnoeuropejski numer alarmowy,

997 – POLICJA,

998- STRAŻ POŻARNA

999 – POGOTOWIE RATUNKOWE

AVATAR Centrala Ruchu ul. Sikorki 21A

31-586 Kraków email : kontakt@myavatar.pl www.myavatar.pl tel. 733 434 332 Zarządcy obiektu: Paweł Grochowalski 605-056-664 Tomasz Plewniak 605-055-406